ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013 11:13

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2013 ΔΣ "Εγκριση εσωτερικου κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων"

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

  pdfΑΠΟΦΑΣΗ 55/2013 ΔΣ "Εγκριση εσωτερικου κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων"


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 55/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 27/03/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα έξ -16- μέλη, ήτοι :

 1. Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
 2. Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
 3. Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
 4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος
 5. Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
 6. Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
 7. Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
 8. Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
 9. Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας
 10. Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
 11. Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος
 12. Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,
 13. Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,
 14. Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος
 15. Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος
 16. Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 8ο:

Εγκριση εσωτερικου κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 15/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων και με την αριθμ. 7/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκε ο εσωτερικός κανονισμός της, τον οποίο ανέγνωσε στο σώμα. Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίση σχετικα. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, την αριθμ. 7/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 και 94 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων του δήμου Αλοννήσου ως κάτωθι

Άρθρο 1:

Ερμηνεία-μεταβολή του κανονισμού

Οι διατάξεις του Εσωτερικούκανονισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται σε περίπτωση που δημιουργούνται αμφιβολίες για τη σημασία τους με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις περιγραφόμενες στον κανονισμό αυτό λειτουργίες είναι δυνατή η συμπλήρωση, η τροποποίηση ή επέκτασή τους με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 2:

Καθήκοντα, υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ

1. Πρόεδρος:Έχει τη διαχείριση της ΛΕΦΙ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας της ΛΕΦΙ. Ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την πορεία της εφαρμογής των προγραμμάτων και προβαίνει σε ανακοινώσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τη ΛΕΦΙ. Παρουσιάζει το σχέδιο απολογισμού-προϋπολογισμού και το πρόγραμμα δράσης που υποβάλλονται στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας για έγκριση. Υπογράφει με το γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του ΔΣ, με τον ταμία τις οικονομικές πράξεις, με τον γραμματέα και τον ταμία όλες τις οικονομικές πράξεις μετά την έγκριση του ΔΣ. Εισηγείται στο ΔΣ το σχέδιο του οικονομικού απολογισμού, πρϋπολογισμού που υποβάλλεται στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας καθώς και την αναγκαιότητα έκτακτης οικονομικής εισφοράς. Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις μαζί με τον ταμία για τον έλεγχο από τους ελεγκτές του Δήμου που ορίζονται από τον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Υποχρεούται να ζητά τον έλεγχο κατά τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Γενικά φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ.

2.Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

3.Γραμματέας: Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα. Παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα-εξερχόμενα. Τηρεί το μητρώο,το αρχείο και τη σφραγίδα. Εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει το ΔΣ ή ο Πρόεδρος. Τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία : πρακτικών ΔΣ, μητρώου μελών και τους φακέλους πρωτοκόλλου, αρχείου και βιβλιοθήκης. Ο γραμματέας υποστηρίζεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως Η/Υ, κατάλληλα λογισμικά προγράμματα και Internet, εκτυπωτή, fax, τηλέφωνο, αναλώσιμα.

4.Ταμίας:Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, εσόδων-εξόδων και περιουσίας καθώς και το φάκελο των παραστατικών. Ενεργεί κάθε οικονομική συναλλαγή με τριπλότυπες αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και τον ίδιο. Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις μαζί με τον πρόεδρο για τον έλεγχο από τους ελεγκτές του Δήμου. Τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ΛΕΦΙ και τον διαχειρίζεται από κοινού με τον πρόεδρο. Στον λογαριασμό αυτό είναι ποχρεωμένος να καταθέτει εντός 5 ημερών τις εισπράξεις από τα έσοδα της ΛΕΦΙ. Η ανάληψη από τον λογαριασμό αυτό γίνεται με απόφαση του ΔΣ. Διαχειρίζεται χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το ΔΣ και το οποίο κατατίθεται σε τρεχούμενο λογαριαμό για την κάλυψη καθημερινών αναγκών. Υποχρεούται να ζητά τον έλεγχο μαζί με τον πρόεδρο κατά τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο ( το οικονομικό έτος ορίζεται από 1/1 ως 31/12), Απόντος του ταμία τον αναπληρώνει το μέλος του ΔΣ το οποίο θα εγκρίνει αυτό με την απόφασή του.

Άρθρο 3:

Λειτουργία του ΔΣ

Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή κάθε φορά που το ζητήσει ο πρόεδρος ή 3 από τα μάλη του ΔΣ με έγγραφη αίτηση που να δικαιολογεί την ανάγκη της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο, fax, email, ταχυδρομείο, 5 ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση και 10 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος. Το ΔΣ βρίσκεται σε απρτία αν παρευρίσκονται 5 από τα μέλη μεταξύ αυτών υποχρεωτικά ο πρόεδρος, γραμματέας και ταμίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά. Για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα πρακτικά τηρούνται από το γραμματέα τα οποία διαβάζονται και επικυρώνονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. Τα μέλη του ΔΣ ανακαλούνται α) όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα για 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις ή 6 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις δικαιολογημένα, β)λόγο παράβασης καθήκοντος. Για την περίπτωση β)την ανάκληση προτείνει το ΔΣ και αποφασίζει ο αντιδήμαρχος Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος που απώλεσε την ιδιότητά του απαγορεύεται και κάθε επιχειρούμενη δικαιοπραξία είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Άρθρο4:

Έλεγχος του ταμείου

Ο αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης κοινωνικής μερίμνας έχει τη γεν. διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ, εκπροσωπεί αυτή στις σχέσεις με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζει την ελεγκτική επιτροπή με ελεγκτές από την οικονομική διεύθυνση του Δήμου για τον έλεγχο του ταμείου 2 φορές τουλάχιστον το χρόνο.

Άρθρο 5:

Αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των μελών της ΛΕΦΙ

Στις εκλογές για την ανάδειξη των 2 εκπροσώπων των μελών της ΛΕΦΙ έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μόνο τα ενεργά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και όσα έχουν ενεργή παρουσία και συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ τουλάχιστον 1 έτος. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και καταρτίζεται ένα και μόνο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Τα 2 εκλεγμένα μέλη που ήδη εκπροσωπούν τα μέλη της ΛΕΦΙ ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας τους υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση των μελών με μόνο θέμα την εκλογή των 2 νέων εκπροσώπων στο νέο ΔΣ,παραλαμβάνουν τον ενημερωμένο κατάλογο των μελών από το ΔΣ της ΛΕΦΙ. Κατά τη γενική συνέλευση με βάση τον κατάλογο αυτόν εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει τον πρόεδρό της. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τον εκλογικό κατάλογο των μελών, τη σφραγίδα και τη κάλπη από το ΔΣ της ΛΕΦΙ. Οι υποψηφιότητες των εκπροσώπων υποβάλλονται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την εκλογιμότητα των υποψηφίων με βάση το βιβλίο των μελών και του ταμείου και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο αναρτά εντός του κτιρίου της ΛΕΦΙ πριν από 3 ημέρες από την ψηφοφορία. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά 20 μέρες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών. Τα ενεργά μέλη ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα ή την ταυτότητα μέλους. Κάθε εκλογέας σημειώνει στο ψηφοδέλτιο 1 σταυρό. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και προχωρά στην καταμέτρηση των φακέλων-ψηφοδελτίων και στη συνέχεια των ψήφων-σταυρών κάθε υποψηφίου και ανακηρύσσει τους 2 εκλεγμένους υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αφού έχει αποφασίσει για τις ενστάσεις η εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό το οποίο επισυνάπτει τον ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων μελών καθώς επίσης και πρωτόκολλο με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που υπογράφονται από τα 3 μέλη της και τα παραδίδει με πράξη παράδοσης και παραλαβής στο ΔΣ της ΛΕΦΙ το οποίον υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως αποστέλλοντας το πρακτικό εκλογής των 2 μελών στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει το εκλογικο υλικό, τον κατάλογο των μελών, σφραγίδα και κάλπη στο ΔΣ της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 6:

Αρχείο ΔΣ διαχείρισης ΛΕΦΙ

Α/ Φάκελοι

 1.  Εισερχομένων εγγράφων
 2.  Εξερχομένων εγγράφων
 3.  Μελών του ΔΣ (δραστήρια έγγραφα κτλ.)
 4.  Δικαιολογητικών δαπανών
 5.  Κυλικείου (αγορές-προμηθευτές κοκ.)
 6.  Κτιρίου (κάτοψης-επισκευές-συμβόλαια μίσθωσης κοκ.)

Β/ Βιβλία -Έντυπα

1. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων ταμείου: Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα. Στην τελευταία του σελίδα αφού σελιδομετρηθεί πρέπει να θεωρηθεί από τον πρόεδρο του ΔΣ ή από τον δήμαρχο ή από τον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Θα αναφέρονται τα εξής: Το παρόν βιβλίο σελιδομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει ...... Σελίδες και θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο εσόδων-εξόδων της ΛΕΦΙ. Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος-Αντιδήμαρχος. Σφραγίδα και υπογραφή. Στο αριστερό μέρος του βιβλίου γράφονται τα έσοδα ξεκινώντας πάντα με το υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους και ακολουθούν όλες οι άλλες εισπράξεις. Στο δεξί μέρος γράφονται όλα τα έξοδα αναλυτικά-για κάθε έξοδο πρέπει απαραίτητα να υπάρχει παραστατικό στοιχείο (τιμολόγιο-ταμειακή απόδειξη). Για τον έλεγχο του ταμείου ανά πάσα στιγμή καλό είναι σε κάθε παραστατικό στοιχείο στο επάνω δεξί μέρος τους να τίθεται ο αρ. καταχώρησης του στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Στο τέλος του οικονομικού έτους γίνεται ο ισολογισμός του ταμείου, δηλαδή η άθροιση εσόδων, η άθροιση εξόδων ακολουθεί η αφαίρεση μεταξύ των και βγαίνει το υπόλοιπο. Μετρητά: Ο ταμίας επιτρέπεται να κρατά στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι 200 Ευρώ για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε φορά από τον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Κλείνονται τα βιβλία εσόδων-εξόδων στις 31/12 κάθε οικονομικού έτους ως εξής. Γράφονται στο κάτω μέρους της σελίδας τα εξής: Κλείνεται το βιβλίο εσόδων-εξόδων της ΛΕΦΙ σήμερα 31/12/.......

Έσοδα.......

Έξοδα.......

Υπόλοιπο.......

Από το χρηματικό υπόλοιπο των ........ Ευρώ το ποσό των 200 Ευρώ το έχει ο ταμίας και το υπόλοιπο ποσό .......... Ευρώ είναι κατατεθειμένο στο βιβλιάριο καταθέσεων της ΛΕΦΙ (αρ.............../Τράπεζα............)

Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Τα μέλη

2. Βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Σε αυτό καταγράφονται τα πρακτικά του ΔΣ κατά τις συνεδριάσεις και αυτό το βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται όπως και το βιβλίο ταμείου. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κλείνεται το βιβλίο πρακτικών ως εξής: Κλείνεται το βιβλίο πρακτικών της ΛΕΦΙ σήμερα 31/12/ με αριθμό πράξεων ΔΣ ...............
Ο πρόεδρος, Ο γραμματέας, Τα μέλη

3. Βιβλίο πρωτοκόλλου

Είναι το βιβλίο που καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και τηρείται από το γραμματέα. Και αυτό το βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται όπως και το βιβλίο ταμείου και πρακτικών. Το βιβλίο κλείνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ως εξής: Κλείνεται το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΛΈΦΙ σήμερα 31/12/..... με αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων.
Ο πρόεδρος και ο γραμματέας.

4. Βιβλίο κινητής περιουσίας

Στο βιβλίο καταχωρούνται τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στο κτίριο της ΛΕΦΙ και όσα αγοράστηκαν με δαπάνες ή δωρεές από τα μέλη της.

5. Διπλότυπο είσπραξης

Το διπλότυπο ή μπλοκ είσπραξης χρησιμεύει γαι τις εισπράξεις για κάθε οικονομικό έτος (από 1/1 ως 31/12). Το διπλότυπο μπλοκ πρέπει να θεωρείται κάθε φορά την 1/1 του έτους από τον πρόεδρο του ΔΣ ή τον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας ως εξής: Το παρόν διπλότυπο μπλοκ είσπραξης φυλλομετρήθηκε σήμερα 1/1/... και βρέθηκε να έχει....φύλλα. Χρησιμοποιείται από την ΛΕΦΙ για τις εισπράξεις του οικονομικού έτους

......Ο πρόεδρος ή αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας.

Οδηγίες χρήσεως διπλοτύπου

1/ Δύο φύλλα μαζί το λευκό και το έγχρωμο αποτελούν 1 στέλεχος. Τα χρησιμοποιηθέντα φύλλα πρέπει να είναι ίσα με τις καταχωρημένες στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εισπράξεις. Στο τέλος του οικονομικού έτους αθροίζονται τα ποσά που έχουν εισπραχθεί και κλείνεται το τελευταίο φύλλο ως εξής: Κλείνεται το παρόν μπλοκ εισπράξεων της ΛΕΦΙ σήμερα 31/12/.... με χρησιμοποιηθέντα φύλλα......άκυρα......Και σύνολο εισπράξεων ........Ευρώ.
Ο Πρόεδρος,Ο Γραμματέας, Ο Ταμίας, Τα μέλη

6. Μπλοκ αποδείξεως πληρωμής

Το μπλοκ αποδείξεως πληρωμής χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης παραστατικού από τους εισπράτοντες χρήματα. Θεωρείται όπως ακριβώς και το διπλότυπο είσπραξης. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτό του μπλοκ είσπραξης.

7.Βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων

Τηρείται από τον ταμία.

8. Σφραγίδα

Βρίσκεται πάντα στη ΛΕΦΙ και χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο.

9. Απολογισμός

Στο τέλος του οικονομικού έτους και αφού γίνει το κλείσιμο των βιβλίων από το ΔΣ διαχείρισης και τον έλγχο των ελεγκτών από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου με απόφαση του αντιδημάρχου της Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας καταρτίζεται ο απολογισμός. Ο απολογισμός γίνεται σε καθορισμένο τυποποιημένο έντυπο στο οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά 1/ τα στελέχη των διπλότυπων εισπράξεων, 2/ τα δικαιολογητικά πληρωμών, 3/ φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων τράπεζας θεωρημένο από τον πρόεδρο του ΔΣ, 4/ βεβαίωση του προέδρου του ΔΣ για τα μετρητά στα χέρια του ταμείου καθώς και για το υπόλοιπο της διαχείρισης του προηγούμενου έτους, 5/ απόφαση του ΔΣ έγκρισης του απολογισμού, 6/ πρωτόκολλο ελέγχου των ελγκτών της οικονομικής διεύθυνσης του Δήμου, 7/ Ενημερώνονται από το ΔΣ στη ΓΣ τα μέλη με μόνο θέμα τον απολογισμό. Ο απολογισμός κατατίθεται στον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας για έγκριση.

Άρθρο 7:

Καθήκοντα δημοτικών υπαλλήλων

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που παρέχουν υπηρεσίες στη ΛΕΦΙ:

1/ Υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος

Ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος της ΛΕΦΙ:τηρεί τη σχετική κάρτα με τα ατομικά στοιχεία του μέλους της ΛΕΦΙ (στην οποία περιλαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό του) καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία και παρατήρηση οι οποίες συνδέονται με τις αποφάσεις του ΔΣ. Τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα. Συνεργάζεται με τα μέλη της ΛΕΦΙ και ζητά τη βοήθεια από τους ειδικούς επιστήμονες του Άρθρου 6 με εισήγηση του στο ΔΣ με σκοπό τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών, ατομικών, οικογενειακών προβλημάτων πάντα σεβόμενος την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του μέλους. Οι ειδικοί επιστήμονες του Άρθρου 6 εισηγούνται στο ΔΣ συγκεκριμένο πρόγραμμα με διάφορες εκδηλώσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους όπως την πρόληψη προβλημάτων, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της κοινωνικής ένταξης με επισκέψεις κατ΄οίκον και της διενέργειας ψυχοκοινωνικών μελετών όπου κρίνεται απαραίτητη.

2/ καθαρίστριες-βοηθοί: Αναλαμβάνουν την καθαριότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της ΛΕΦΙ και είανι υπεύθυνες γαι τη λειτουργία του χώρου της ΛΕΦΙ και του κυλικέιου όπως επίσης και την είσπραξη του αντιτίμου κάθε προϊόντος που παρέχει η ΛΕΦΙ στα μέλη μέσω του κυλικείου εκδίδοντας την απόδειξη πληρωμής-είσπραξης.

3/ Ειδικοί επιστήμονες: Η σύνδεση των προσφερομένων υπηρεσιών των ειδικών επιστημόνων ανά κατηγορία γίνεται με βάση ενός λειτουργικού οριζοντίου προγράμματος και τη συμπληρωματική κατανομή είτε μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών είτε με ανάληψη κοινών υποστηρικτικών λειτουργιών με τη δικτύωση των φορέων του Δήμου που να ανταποκρίνονται κάθε φορά στα αιτήματα των μελών της ΛΕΦΙ. Οι ειδικότητες που μπορούν να συμπράξουν για την κάλυψη των αναγκών της ΛΕΦΙ μέσω των δικτύων που ανήκουν είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, χοροδιδάσκαλοι, γυμναστές, ηθοποιοί, ιατρός γεν. ιατρικής κοκ.

. Κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι: Συνεργάζονται με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των μελών. Οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα που άπτονται της ειδικότητας τους, διενεργούν κοινωνικές ή ψυχοκοινωνικές μελέτες όπου κρίνεται απαραίτητο. Αξιολογούν σε συνέργια με άλλες ειδικότητες προβλήματα που εντοπίστηκαν, εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία.

. Φυσικοθεραπευτές: Ασχολούνται με τη διάγνωση, την πρόληψη, τη βελτίωση και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων που προκαλούν διαταραχές στο μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό σύστημα.

. Εργοθεραπευτές: Συμβέλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της ψυχικής, κοινωνικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, καθοδηγούν τις αντιδράσεις των μελών σε επιλεγόμενες δραστηριότητες, προάγουν και συντηρούν την υγεία, αξιολογούν τη συμπεριφορά και ενθαρρύνουν σε νέες δυνατότητες και επιδεξιότητες στη ζωή τους.

. Νοσηλευτές Εκτιμούν τις ανάγκες των μελών, εισηγούνται και εφαρμόζουν πρωτογενή και δευτερογενήπρόληψη. Οργανώνουν ομάδες αυτοβοήθειας και αυτο-φροντίδας και προγράμματα επιμόρφωσης σε συνέργια με άλλους φορείς.

. Χοροδιδάσκαλος: Δημιοπυργία ομάδας χορού με στόχο την ψυχαγωγία, την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και συνεργασίας, την ενεργοποίηση και άσκηση του σώματος.

. Γυμναστής: Την ενεργοποίηση, την ανάπτυξη συνεργασίας, την ψυχαγωγία και την ενεργοποίηση και άσκηση του σώματος.

. Ηθοποιός: Την ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος, τη δημιουργία αλληλεγγύης, την τόνωση της αυτοπεποίθησης, τη δυνατότητα έκφρασης και εξωτερίκευσης συναισθημάτων.

. Μουσικός: Την ψυχαγωγία, την έκφραση συναισθημάτων, την ανάπτυξη συνεργασίας και αυτοπεποίθησης.

Άρθρο 8:

Λειτουργία κυλικείου

1/ Κατάλογος επιτρεπομένων προϊόντων που διατίθενται από το κυλικείο Τα προϊόντα που μπορεί να διατίθεναι από το κυλικείο της ΛΕΦΙ ορίζονται κάθε φορά από τον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας σε συνεργασία με διατροφολόγο λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της υγιεινής διατροφής και την υγεία των ατόμων της 3ης ηλικίας. Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση άλλων μη προβλεπομένων από τον κατάλογο προϊόντων.

2/ Τιμοκατάλογος

Ορίζεται κάθε φορά και ανανεώνεται από τον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.

3/ Η αγορά των προϊόντων

Η αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στον κατάλογο γίνεται χονδρικώς από το τμήμα προμηθειών του Δήμου ακολουθώντας τις διαδικασίες πουπροβλέπονται από τους κανόνες προμηθειών του Δήμου.

4/ Εισπράξεις από τη λειτουργία κυλικείου

Καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο ταμείου του κυλικείου και μεταφέρονται κάθε μήνα σε ξεχωριστή στήλη στο γενικό βιβλίο ταμείου της ΛΕΦΙ και αποτελούν έσοδα που διατίθενται για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων των μελών και για την αγορά των νέων προϊόντων. Υποχρεούται για κάθε είσπραξη προϊόντος να κόβεται διπλότυπος είσπραξη από το μπλοκ.

Άρθρο 9:

Περιεχόμενο αίτησης εγγραφής και ερωτηματολογίου

Όνομα/ Επώνυμο/ Όνομα πατρός/ Ημ. Γέννησης/ Διεύθυνση κατοικίας. Τηλ. Επικοινωνίας/ Φύλο/ Οικογενειακή Κατάσταση/ Φορέας συνταξιοδότησης/ Επαγγελ. Δραστηριότητα/ Εκπαίδευση (Δημοτικό, Εξατάξιο γυμνάσιο, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΙ, ΑΕΙ)/ Ενδιαφέροντα στον ελεύθερο χρόνο (Θέατρο, χορός, χορωδία, κιν/φος, διάβασμα, μουσικά όργανα, εκδρομές, αθλητισμός-κολύμβηση/ ορειβασία, συλλογές-νομίσματα/γραμματόσημα, κηπουρική, ζωγραφική, πηλοπλαστική, φωτογραφία, επιτρ. Παιχνίδια-σκάκι/ τάβλι/ντάμα, εθελοντισμός, συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους κτλ.)

Επισήμανση: Καταγράφεται το ιατρικό ιστορικό με βάση τις διατάξεις των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 10:

Αρμοδιότητες των εκλεγμένων εκπροσώπων των μελών της ΛΕΦΙ. Ενημερώνουν για τα τρέχοντα θέματα-ανάγκες-προβλήματα των μελών της ΛΕΦΙ, τα μέλη του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ και μεταφέρουν τις αποφάσεις του ΔΣ της ΛΕΦΙ στα μέλη. Συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσεων της ΛΕΦΙ και στην υλοποίησή τους. Συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της ΛΕΦΙ και την τήρηση από τα μέλη των κανονισμών λειτουργώντας ως γέφυρα συναίνεσης. Συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες και τα μέλη του ΔΣ διαχείρισης ΛΕΦΙ για την επίλυση προβλημάτων των μελών της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 11:

Καλή λειτουργία του κτιρίου

Ο Δήμος αναλαμβάνει τον ετήσιο έλεγχο και το κόστος:

 • Πυρασφάλειας
 • Υγιεινής
 • Των εγκαταστάσεων των δικτύων (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ψύξης-θέρμανσης,αερισμού κτλ.)
 • Αποκατάστασης ζημιών κτιρίου
 • Ανελκυστήρας
 • Και οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την καλή λειτουργία του κτιρίου

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Αναγνώστου και Β. Μαλαματένιος που δήλωσαν παρών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

 • Αγάλλου Νικόλαος
 • Βασιλείου Μελπομένη
 • Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
 • Αναγνώστου Παναγιώτης
 • Μαλαματένιος Βάϊος
 • Καλογιάννης Μιχαήλ
 • Σουτζούκης Βασίλειος
 • Μπεσίνης Φίλιππος
 • Παπαβασιλείου Παναγιώτης
 • Βλάικος Παναγιώτης
 • Αναγνώστου Μιχαήλ
 • Θεοδώρου Χαρίκλεια
 • Καλογιάννης Βασίλειος
 • Δροσάκης Κων/νος
 • Απόστολος Καρακατσάνης
Διαβάστηκε 2349 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014 14:29
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2013 ΔΣ "Εγκριση εσωτερικου κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων"