Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΟΠΑΚΔΑ https://www.alonnisos.gov.gr Wed, 13 Nov 2019 18:57:59 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ Π.Α.γ.Ο. 2016-2017 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/978-oristikos-pinakas-katataksis-ptyxiouxon-fysikis-agogis-gia-p-a-g-o-2016-2017 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/978-oristikos-pinakas-katataksis-ptyxiouxon-fysikis-agogis-gia-p-a-g-o-2016-2017 ]]> s.ntiniakou@0578.syzefxis.gov.gr (ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Tue, 29 Nov 2016 13:25:36 +0200 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΆΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/npdd/o-p-a-k-d-a/item/949-anakoinosi-enarksis-programmaton-athlisis-gia-olous-etous-2016-2017 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/npdd/o-p-a-k-d-a/item/949-anakoinosi-enarksis-programmaton-athlisis-gia-olous-etous-2016-2017 ]]> s.ntiniakou@0578.syzefxis.gov.gr (ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ) ΟΠΑΚΔΑ Mon, 07 Nov 2016 08:36:29 +0200 Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα ΠΑγΟ περιόδου 2016-2017 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/944-anakoinosi-proslipsis-prosopikoy-ptyxioyxon-fysikis-agogis-gia-ta-programmata-pago-periodou-2016-2017 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/944-anakoinosi-proslipsis-prosopikoy-ptyxioyxon-fysikis-agogis-gia-ta-programmata-pago-periodou-2016-2017 ]]> s.ntiniakou@0578.syzefxis.gov.gr (ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Tue, 11 Oct 2016 11:38:11 +0300 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩN ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1Α/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΔΑ https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/942-pinakas-katataksis-ypopsifion-te-nosilefton-tis-sox-1a-2016-anakoinosis-tou-opakda https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/942-pinakas-katataksis-ypopsifion-te-nosilefton-tis-sox-1a-2016-anakoinosis-tou-opakda ]]> s.ntiniakou@0578.syzefxis.gov.gr (ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Wed, 21 Sep 2016 08:43:03 +0300 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/936-anakoinosi-yp-arithm-sox-1a-2016-gia-ti-synapsi-symvasis-ergasias-orismenou-xronou https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/936-anakoinosi-yp-arithm-sox-1a-2016-gia-ti-synapsi-symvasis-ergasias-orismenou-xronou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 2/8/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                             Αρ. Πρωτ: 400

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-  

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αλόννησος

Ταχ. Κωδ.: 37005

Τηλ: 2424350212

Φαξ: 2424066150

e-mail: opakda@alonnisos.gov.gr

                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/ 2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-

Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου»

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
 5. 5.Την υπ’ αριθμ. 20/22-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου» με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016.
 6. 6.Την υπ’ αριθμ. 4762/54085/12-4-2016 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου» με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 7. 7.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-7-2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών- Κοινωνικών Δράσεων» Δήμου Αλοννήσου.
 8. 8.Το υπ’ αριθμ. 12523/26-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 9. 9.Την υπ’ αριθμ. 30/01-08-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου» με θέμα τον καθορισμό ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12523/26-7-2016 έγκριση πρόσληψης της ΠΥΣ.
 10. 10.Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αλοννήσου», Β) «Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο-Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη-Κέντρο Νεότητας και Κέντρο Πληροφόρησης Νέων-Μουσείο-Σχολή Τεχνών-Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλοννήσου» και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου (ΦΕΚ 1029/τ.Β΄/26-5-2011).
 11. 11.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών- Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου» (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/26-07-2013).
 12. 12.Την υπ’ αριθμ. 399/2-8-2016 (σε ορθή επανάληψη) βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών- Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

  Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών- Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου», που εδρεύει στην Αλόννησο Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

103

ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών- Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου»

Αλόννησος ΤΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/30-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

     *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα  

 

       4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3                    
μονάδες 120                    

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

       7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

       9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες     ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

       10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν.4057/2012).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

103

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή την ημερομηνία πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα Βεβαίωση (βλ. αντίστοιχα προσόντα).

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Μαγνησίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23/8/2016»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματά της και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλοννήσου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών- Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου», Τ.Κ.: 37005 Αλόννησος Μαγνησίας, υπόψη κας Ντινιακού Σμάρως (τηλ. επικοινωνίας: 2424350212).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματά της και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλοννήσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν.4057/2012).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
                                                                                                    «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
-  
                                                                                                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
         

                                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Mon, 29 Aug 2016 09:14:22 +0300
Alonissos Challenge 2014 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/ekdiloseis/item/391-alonissos-challenge-2014 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/ekdiloseis/item/391-alonissos-challenge-2014

alonissoschallenge2014Ο Οργανισμός Πολιτιστικών Αθλητικών Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου προκηρύσσει τον Alonissos Challenge 2014 που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου.


Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσελκύσει δρομείς και αθλούμενους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, να γνωρίσουν τις ομορφιές της Αλοννήσου, τρέχοντας ή περπατώντας στις διάφορες διαδρομές. 

Συνολικά θα διεξαχθούν τρεις αγώνες τρεξίματος αποστάσεων 30 χλμ., 10 χλμ. και 2 χλμ. (για παιδιά) ενώ θα πραγματοποιηθεί και  διαδρομή για περιπατητές. 

Και φέτος ο αγώνας θα διατηρήσει το στοιχείο του multi terain, προσφέροντας συνεχείς εναλλαγές στο πανέμορφα τοπία του νησιού των Σποράδων.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των αγώνων θα πραγματοποιηθούν στο Πατητήρι στο λιμάνι της Αλόννησου.

Δηλώστε συμμετοχή!

]]>
info@alonnisos.gov.gr (ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Tue, 06 May 2014 00:00:00 +0300
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ 2014 ΝΠΔΔ "ΟΠΑΚΔΑ" https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/npdd/o-p-a-k-d-a/item/287-synoptiki-katastasi-prou-smou-2014-npdd-opakda https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/npdd/o-p-a-k-d-a/item/287-synoptiki-katastasi-prou-smou-2014-npdd-opakda

Δείτε την παρακάτω απόφαση 

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΕΤΟΥΣ__2014_ΑΔΑ_.xls.pdf


]]>
s.ntiniakou@0578.syzefxis.gov.gr (ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. Wed, 18 Dec 2013 11:32:29 +0200
ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-1014 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/npdd/o-p-a-k-d-a/item/285-athlisi-gia-olous-2013-1014 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/npdd/o-p-a-k-d-a/item/285-athlisi-gia-olous-2013-1014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη των εγγραφών στα προγράμματαΆθλησης για Όλουςέτους 2013-2014 ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 • Άσκηση στην προσχολική ηλικία ( 2 τμήματα)
 • Άσκηση στην παιδική ηλικία ( 5 τμήματα)
 • Άσκηση στην εφηβική ηλικία ( 3 τμήματα)
 • Άθληση και νέοι ( 3 τμήματα)
 • Άσκηση ενηλίκων ( 3 τμήματα)
 • Άσκηση στην τρίτηηλικία ( 2 τμήματα)

  Τα προγράμματα μεγάλης διάρκειας έχουν καταληκτική ημερομηνία την31 Ιουλίου 2014.

Μέσα από την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους κύριος στόχος είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και την ψυχαγωγία.

Ο σκοπός του προγράμματος «Άσκηση στην προσχολική ηλικία» είναι η εκμάθηση ρυθμικής αγωγής, ψυχοκινητικών παιχνιδιών και ενόργανης γυμναστικής και να ενταχθεί το παιδί για πρώτη φορά σε ένα μεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο εκτός οικογένειας. Τα προγράμματα «Άσκηση στην παιδική ηλικία» και «Άσκηση στην εφηβική ηλικία» (ενόργανη, ρυθμική και αεροβική γυμναστική, μοντέρνοι και παραδοσιακοί χοροί) σκοπεύουν τη μύηση στον αθλητισμό, τη διασκέδαση και την ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Για τους άντρες και γυναίκες ηλικίας 19-65 ετών υπάρχουν τα προγράμματα «Άθληση και νέοι» και «Άσκηση ενηλίκων» (αεροβική και θεραπευτική γυμναστική, μοντέρνοι και παραδοσιακοί χοροί και μυϊκή ενδυνάμωση), τα οποία έχουν σκοπό τη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής τους κατάστασης, την ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων, την ψυχαγωγία και την εκμάθηση της τεχνικής της μυϊκής ενδυνάμωσης. Το πρόγραμμα «Άσκηση στην τρίτη ηλικία» (παραδοσιακοί χοροί και θεραπευτική γυμναστική)  δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να διατηρήσουν σε καλή κατάσταση την φυσική και ψυχική τους υγεία.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν στα ανωτέρω προγράμματα, μπορούν να επικοινωνούν με το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων» στο τηλέφωνο 24243-50212 και με τις υπεύθυνες γυμνάστριες των προγραμμάτων.

Αναγνώστου Μαρία – τηλ.: 6978256092  και  2424065409

Άννη Γιασεμή – τηλ.: 6984044617 και  2424065624

Μαλαματένιου Χριστίνα – τηλ.: 6972094203 και 2424065545

                                                           

Ο Πρόεδρος

                             Παναγιώτης Αναγνώστου

]]>
info@alonnisos.gov.gr (ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) ΟΠΑΚΔΑ Mon, 16 Dec 2013 15:52:26 +0200
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΚΦΑ https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/262-pinakas-kataksis-kfa https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/262-pinakas-kataksis-kfa

Δείτε τον πίνακα κατάταξης παρακάτω

  pinakas_katataksis_kfa_2013-1014.pdf

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Fri, 29 Nov 2013 09:06:53 +0200
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2013-2014 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/261-praktiko-aksiologisis-gymnaston-2013-2014 https://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/proslipsis-prokiriseis/item/261-praktiko-aksiologisis-gymnaston-2013-2014

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω συννημένο έγγραφο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΚΑΙ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ_ΦΥΣΙΚΗΣ_ΑΓΩΓΗΣ_για_την_περίοδο_2013-2014.pdf

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Fri, 29 Nov 2013 09:03:36 +0200